• Start
  • Om Female marketplace

Om Feamale marketplace

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor. Female Marketplace är en mötesplats mellan dig som konsument och dig som är företagare för att ni lättare skall kunna hitta varandra.

Ett mål för Female Marketplace är att den digitala marknadsplatsen skall vara bred vad det gäller olika branscher och kunna erbjuda varor och tjänster inom många olika områden. Alla eventuella affärstransaktioner som förmedlas genom sidan sker i direktkontakt med respektive företag, dvsFemale MarketPlace är ingen försäljningsplats utan endast en marknadsföringsplats.

För jämställdhet
Regionalt ResursCentra för jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götaland (RRC) är huvudman för Female MarketPlace.Vi har fått stöd av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket genom Programmet ”Främja kvinnors företagande” för att utveckla Female MarketPlace under 2010.

Vår organisation arbetar för att öka jämställdhet i samhället och för att vi skall uppnå de nationella jämställdhetsmålen. Det innebär att vi är verksamma inom många olika områden. Att verka för att fler kvinnor uppmärksammas som företagare och kan bli en förebild för andra kvinnor som funderar på att starta eget företag är ett sätt att bidra till ökad jämställdhet. Att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet i företagen är ett annat medel att uppnå en ökad jämställdhet.

Regeringen verkar för att vi skall uppnå ökad jämställdhet i samhället och de har formulerat ett övergripande jämställdhetsmål:

Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
Detta mål är nerbrutet i fyra olika delmål som tillsammans bidrar till att vi kan uppnå det övergripande målet:

1. Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.
2. Målet är ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
3. Målet är en jämn fördelning av det obetalda arbetet i hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.
4. Målet är att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

För konsumenter
Vi vill att fler konsumenter som vill handla av kvinnor skall få bättre möjligheter att kunna välja det. Det finns inte någon samlad presentation av företag som ägs av kvinnor och konsumenter kan därför inte välja vem de vill handla av. Genom att söka efter företag som ägs av kvinnor via Female MarketPlace kan konsumenter göra ett ideologiskt val.

Det är en möjlighet för oss som konsumenter att använda våra pengar så att de bidrar till att skapa den samhällsförändring vi önskar. Genom en medveten konsumtion kan vi skapa effekter som leder oss mot en mer jämställd värld.

Ekonomi är en av de faktorer som driver utvecklingen och ger på så sätt såväl producenter som konsumenter makt. Att använda den makten i syfte att förändra samhällsbilden är en möjlighet som kan skapa ökad jämställdhet genom att öka omsättningen i företag som ägs av kvinnor, ge fler kvinnor förebilder att starta egna företag, ge fler kvinnor en plats i styrelser som en följd av framgångsrikt företagande och långsiktigt öka antalet kvinnor i beslutande positioner.

För företag
Vi vill bidra till att kvinnor som driver eget företag skall kunna öka sin omsättning och sin lönsamhet. En gemensam förutsättning för alla företag på Female Marketplace är att de ägs/drivs av en eller flera kvinnor.

På samma sätt som arbetsmarknaden är könssegregerad så till vida att det finns yrken som domineras av manlig arbetskraft och andra yrken som domineras av kvinnlig arbetskraft är även företag traditionella i många avseenden. Vissa branscher domineras av kvinnor och andra av män. Inte desto mindre sker det en utveckling på området som leder till att fler kvinnor driver företag inom områden som betecknas som manliga och vice versa.

Även vad det gäller omfattning av arbetstimmar i företaget så finns det en tendens att fler kvinnor driver deltidsföretag av samma skäl som fler kvinnor är deltidsanställda. Ofta är det med motivering att de tar ett större ansvar för hemmet och barnen. Detta leder oftast till lägre omsättning och lägre lönsamhet i företaget.

Ett annat traditionellt drag är att färre döttrar än söner ärver familjeföretag och att det nästan alltid är sonen som ärver företaget i de fall det finns både dotter och son i familjen.

Det är kanske inte så underligt om företagande av många upplevs som en angelägenhet för män och det kanske är därför det är fler män än kvinnor som startar eget företag?

Anmäl ditt företag att vara sökbart här»

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70% av alla företag i Sverige är soloföretag. Endast 1% av alla företag har fler än 50 anställda.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...